برنامه های ما
دستیابی به همکاری بیشتر و ارتباط با برنامه های در راه حل ابر
حضور و برنامه زمان بندی نیروی کار
سیستم مدیریت کارکنان را ترک کنید
سیستم نظارت گشتی گارد
   
مدیریت جامعه مسکونی و هوشمند
با بازرگانان در اطراف شما ارتباط برقرار کنید
نظارت بر ابر و ذخیره سازی
TimeTec دسترسی
مدیریت کنترل دسترسی
Smart IoT Devices