TRỞ LẠI CÔNG VIỆC SAFELY
with  BoTEMP Series
BoTEMP-X & BoTEMP-Y
Automated Body Temperature Reader
(Standalone or Integrate with FingerTec Reader)
 
No Contact
Fully Automated
Fast reading
Accuracy
Long-range
Alert
Temperature Display
Easy integration
Easy installation
Phần cứng
Brochure
BoTEMP-X
Brochure
BoTEMP-Y
Hướng dẫn sử dụng
video
Hỏi đáp
TimeTec BoTEMP Reader Introduction
SYSTEM DIAGRAM

Compatible with FingerTec models

R3
R2
Q2i
H2i
Face ID 2
Face ID X
Face ID 4d
Face ID 3
Face ID 5
Kadex
m-Kadex
Các sản phẩm không truy cập trực diện khác
Thêm thông tin
Máy dò kim loại có chức năng phát hiện sốt
Đề xuất cho khu vực công cộng như nhập cư, sân bay và văn phòng chính phủ
Thêm thông tin
Phát hiện nhiệt độ cơ thể
\ nIPCamera + Thân đen
Đề xuất cho sân bay, khách sạn, văn phòng chính phủ và tất cả các loại môi trường an ninh
Các giải pháp khác với các biện pháp phòng ngừa Covid-19
Truy cập khuôn mặt
với cảm biến nhiệt độ cơ thể và xác minh với mặt nạ
Hệ thống chấm công
với Hồ sơ kiểm tra sức khỏe và theo dõi liên lạc
Hệ thống quản lý du khách
với hồ sơ kiểm tra sức khỏe
Back-to-Work Dòng sản phẩm an toàn ppt: