برنامه های ما
دستیابی به همکاری بیشتر و ارتباط با برنامه های در راه حل ابر
حضور و برنامه زمان بندی نیروی کار
سیستم مدیریت کارکنان را ترک کنید
سیستم نظارت گشتی گارد
 
مدیریت جامعه مسکونی و هوشمند
TimeTec VMS
Visitor Management
TimeTec دسترسی
پارکینگ TimeTec
Smart IoT Devices
مدیریت کنترل دسترسی
با بازرگانان در اطراف شما ارتباط برقرار کنید
نظارت بر ابر و ذخیره سازی